lapas karte    palīdzība    noderīgas saites
 Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
  
Laipni lūdzam Līvānu novada centrālās bibliotēkas informatīvais resurss
    
  
 
PAR BIBLIOTĒKU
 • Struktūra

 • Kontakti

 • Nolikums

 • Resursi
  Pakalpojumi
   
   
  Novada bibliotēkas
  bibliotekāriem      foto/video galerija
      atbalstītāji
  rakstiet mums

  Atver lapu telefonā  apmeklētāji
  pieprasījumi kopa
  pieprasījumi šodien
  1957572
  1


  statistika

   
    Līvānu novada dome

  Līvānu novada integrētas attīstības programma 2019.-2025.gadam
  Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, LV - 5316,
  tālr. : 65307250,
  fakss: 65307255,
  e-pasts: dome@livani.lv ,
  mājas lapa: www.livani.lv

  Līvānu novada domes priekšsēdētājs – Andris Vaivods

  Līvānu novada domes izpilddirektors - Uldis Skreivers  Līvānu novada pašvaldība sāka darboties no 2000.gada 3.janvāra, apvienojoties Līvānu pilsētai, Turku pagastam un Rožupes pagastam.

  Līvānu novada pašvaldība sāka darboties no 2000.gada 3.janvāra, apvienojoties Līvānu pilsētai, Turku pagastam un Rožupes pagastam. Līvānu novada pašvaldība ir novada pārvalde, kas likumā "Par pašvaldībām", citos normatīvajos aktos un Līvānu novada pašvaldības Nolikumā noteiktajā kārtībā nodrošina pašvaldībai noteikto funkciju, doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un Līvānu novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
  Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns - dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

  Līvānu novada iedzīvotāju intereses domē pārstāv 15 deputāti, kurus ievēl uz 4 gadiem.

  Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, Līvānu novada dome izveidojusi šādas pastāvīgās komitejas:
  Finanšu komiteju 9 locekļu sastāvā;
  Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā;
  Tautsaimniecības komiteju 8 locekļu sastāvā.

  Pašvaldības autonomo funkciju īsteno pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības.
  Atsevišķu pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai darbojas Līvānu novada domes komisijas.  Vairāk lasiet bibliotēkas apkopotajos informācijas avotos
  ©Līvānu novada centrālā bibliotēka
   
  PAR NOVADU
  Kultūra un māksla
  Pašvaldība
  Sports
  Izglītība
  Tūrisms
  Veselības un sociālā aprūpe
  Vēsture
  Uzņēmējdarbība
  Līvānieši
  Valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas

  Vai izmantojat informācijas meklēšanas iespējas Līvānu novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā?

  bieži
  reti
  neesmu informēts par šo pakalpojumu
  neprotu to darīt
  nav vēlēšanās to darīt  balsis 150
  AKTUALITĀTES

  Projekts realizēts VVBIS ietvaros
  Valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas

   
  ©Līvānu novada centrālā bibliotēkapēdējās izmaiņas 23.02.2018